Verejné vyhlásenie iniciatívy Veda pomáha – COVID-19 k očkovaniu a testovaniu na Slovensku – Január 2021

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 pokračuje aj v roku 2021. My, slovenskí vedci a odborníci z množstva rôznych disciplín, si uvedomujeme, ako vážne nás všetkých pandémia postihuje zdravotne, ekonomicky a sociálne, a do akých ťažko riešiteľných situácií sa dostávame.

Veda pomáha, pretože je postavená na faktoch, dôkazoch, vecných argumentoch a dôkladnej analýze dát podľa zverejnených metodík, nie na názoroch, želaniach, či svetonázore. Východisko z pandémie poskytuje vedecký pokrok, a to najmä prostredníctvom vakcín.

1. Vakcinácia
Očkovanie čo najväčšieho počtu ľudí čo najrýchlejšie môže zabrániť ďalším obetiam pandémie a ekonomickým stratám. Tak ako ostatné európske krajiny, aj Slovensko bude na začiatku očkovacej kampane zápasiť najmä s nedostatkom vakcín, ktoré potrebujeme použiť čo najefektívnejšie. Preto odporúčame, aby boli čo najskôr zaočkované najmä najstaršie vekové skupiny a to predovšetkým v prostrediach, kde je riziko rýchleho šírenia infekcie medzi takéto skupiny najvyššie (DSS, nemocnice, a pod.). Oni sú najčastejšími obeťami, aj keď ich je v populácii málo a ich prednostné očkovanie tak môže zachrániť množstvo životov a rýchlo odbremeniť nemocnice.

Preto vítame oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR prioritne očkovať ľudí nad 75 rokov. Prosíme všetkých seniorov, najmä tých nad 85 rokov alebo tých s vážnejšími diagnózami, aby sa registrovali na očkovanie hneď, ako to bude možné. Ľudia nad 85 rokov tvoria 1,5% obyvateľov, ale až 22% obetí ochorenia COVID-19 v nemocniciach.

Aby sme sa vyhli možným nežiaducim účinkom, odporúčame konzultovať očkovanie najviac ohrozených ľudí s ich praktickými lekármi, ktorí najlepšie posúdia ich celkový zdravotný stav. Je tiež dôležité, aby sa s vakcínami pracovalo hospodárne. Preto je žiaduce, aby bol program očkovania zaistený náhradníkmi a bol pod verejnou kontrolou.

2. Bezpečnosť vakcín
Ubezpečujeme občanov, že vakcíny používané u nás schvaľuje Európska lieková agentúra, ktorá používa spoľahlivé vedecké metódy na posúdenie účinnosti a nežiaducich účinkov vakcín. Bezpečnosť vakcín sa potvrdzuje aj počas prebiehajúceho očkovania v praxi, v Európe už bolo zaočkovaných ku dnešnému dňu viac ako 10 miliónov ľudí. Závažné nežiaduce účinky sú zriedkavé a náležite študované. Na Slovensku sú všetky hlásenia na nežiadúce účinky evidované a prešetrované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Klinické testovanie dokáže skúmať dlhodobé účinky až po uplynutí potrebného času, ale s vakcínami máme už dlhodobé skúsenosti.

Okrem očkovania ako našej hlavnej priority odporúčame čo najlepšie nastaviť ďalšie protiepidemické nástroje. Vítame snahu vlády hľadať lepšie riešenia v oblasti testovania, avšak radi by sme upozornili, že novo prijaté opatrenia obsahujú nemalé riziká, ktorým môžeme predísť použitím účinnejších nástrojov uplatňovaných v zahraničí.

3. Masové testovanie dostupné pre všetkých
Odporúčame zabezpečiť dostatočne vysokú kapacitu priebežného bezplatného testovania pre obyvateľstvo tak, aby bolo čo najlepšie dostupné pre všetkých, ktorí sa chcú otestovať. Ľudia s príznakmi ochorenia COVID-19 by mali mať možnosť sa otestovať bezodkladne, vrátane víkendov a večerných hodín, a tí, ktorí prišli do styku s infikovanou osobou alebo potrebujú potvrdenie o negatívnom teste, by mali by mať možnosť sa objednať na vhodný termín vopred. Už dnes takto robíme takmer 500 000 testov týždenne a tento spôsob testovania v prípade jeho ďalšieho rozšírenia a dostupnosti v čo najväčšej miere vo všetkých častiach Slovenska môžeme považovať za masové testovanie.

Akékoľvek testovanie musí byť spojené s priebežným overovaním parametrov použitých testov, aby sme sa vyhli zbytočným omylom a zníženiu dôvery obyvateľstva k testovaniu. V prípade pochybností o výsledkoch individuálnych testov ich odporúčame overovať. Zároveň upozorňujeme všetkých, ktorí sa testujú, aby si uvedomovali, že negatívny výsledok testu (a najmä rýchlotestu) neznamená, že testovaná osoba nie je infikovaná a nemôže vzápätí infikovať ďalších. Preto je aj po negatívnom teste potrebná obozretnosť a vyhýbanie sa rizikovému správaniu.

4. Intenzívne testovanie v ohniskách
V identifikovaných lokálnych ohniskách epidémie a ich bezprostrednom okolí odporúčame vykonať promptné opakované intenzívne testovanie. Ohniskom môže byť okres, obec, mesto, či ich časť. Ohniská odporúčame identifikovať posilnenými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva analýzou dát z bežného testovania. V prípade veľmi zlej situácie odporúčame testovanie kombinovať s lokálnymi obmedzeniami mobility a prísnou kontrolou. V prípade znevýhodnených komunít (ľudia bez domova, marginalizované rómske komunity, a pod.) je testovanie potrebné spojiť aj so zisťovaním lokálnych praktických prekážok dodržiavania karantén a ich logistickou podporou v spolupráci so samosprávami. Situáciu odporúčame monitorovať aj skríningom protilátok v krvi, najmä v ohniskách pozorovaných v minulosti. Poznanie miery premorenia bude kľúčové pri efektívnom uvoľňovaní zavedených opatrení. Odporúčame aj vydávanie potvrdení o prekonaní ochorenia a o vytvorených protilátkach jednotlivcom.

5. Časté opakované testovanie na miestach s veľkým miešaním ľudí
Na tých miestach, kde aj pri súčasných protiepidemických opatreniach prichádza k výraznému miešaniu ľudí v interiéri, špeciálne z rôznych geografických oblastí, odporúčame frekventované testovanie podľa možností viackrát týždenne. Zníži sa tak riziko, že sa veľké priemyselné podniky, úrady, či v budúcnosti otvorené školy stanú zdrojmi budúcich ohnísk infekcie.

6. Trasovanie, analýza dát a prístup k dátam
Odporúčame pripraviť trasovaciu infraštruktúru Regionálnych úradov zdravotníctva tak, aby sme čo najskôr po poklese počtu nových prípadov na únosnú hranicu dokázali opätovne spustiť efektívny systém trasovania a indikácie na testy. Odporúčame posilniť doterajšie trasovacie postupy a adaptovať úspešné metódy trasovania klastrov zo zahraničia, pripadne pri trasovaní využívať elektronické zdieľané aplikácie tak ako v zahraničí. Aj kým je počet nových prípadov vysoký, považujeme za potrebné analyzovať dostupné dáta z testovania a aktívne vyhľadávať lokálne ohniská infekcie. Toto je dôležité špeciálne v spojitosti s rozšírením nových rýchlejšie sa šíriacich variantov vírusu, ktoré odporúčame obzvlášť aktívne monitorovať. Odporúčame taktiež akékoľvek získané dáta zverejňovať v anonymizovanej podobe verejnosti.

7. Príprava škôl
Otvorenie škôl okamžite, ako to situácia umožní, považujeme za najvyššiu dlhodobú prioritu našej spoločnosti po záchrane životov. Školy odporúčame otvárať postupne od najnižších ročníkov najmä tam, kde majú žiaci zásadne obmedzený prístup k vyučovaniu na diaľku a pre žiakov so špecifickými poruchami učenia. Otvorené školy si v súčasnej pandemickej situácii vieme predstaviť len v kombinácii s prioritným očkovaním pedagógov a pravidelným testovaním žiakov a zamestnancov škôl. Odporúčame preto pokračovať v príprave pravidelného testovania v školách, vrátane budovania potrebnej testovacej infraštruktúry. Technológie, ktoré nevyžadujú zdravotníkov pri odberoch, už sú dostupné, a ich zavedenie sa musí stať prioritou. Bez funkčného školstva ohrozujeme budúcnosť našej krajiny aj našu budúcu ekonomiku.

8. Vytrvajme
Pozitívny epidemický trend, ktorého náznaky dnes už zreteľne vidíme, sme dosiahli spoločne predovšetkým naším správaním. Nesmieme však v tomto úsilí poľaviť, pretože predčasné uvoľnenie opatrení vedie k rýchlemu zhoršeniu situácie a bude opäť potrebné promptne zavádzať prísnejšie opatrenia.

Prosíme preto ľudí, aby naďalej zotrvali v prísnom dodržiavaní opatrení na zníženie mobility a kontaktov. Každé stretnutie, ktoré si odoprieme, prispeje k zlepšeniu situácie. Vydržme tak ako doteraz a povzbudzujme k tomu aj ostatných. Všetkým vám za to ďakujeme. Pandémii musíme čeliť všetci spoločne.

V Bratislave 18.1.2021

Iniciatíva Veda pomáha – COVID-19

Zoznam signatárov verejného vyhlásenia
(aktualizované 15.02.2021)

doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. – hovorca iniciatívy
RNDr. Boris Klempa, DrSc.
MVDr. Juraj Kopáček DrSc
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
MUDr. Peter Visolajsky
doc.MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Prof.PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
doc. MUDr. Mgr. Julius Hodosy, MPH, PhD.
dr.h.c.Prof MUdr Vladimir Krcmery DrSc
Prof. RNDr. Vladimir Sucha, DrSc
MUDr. Peter Breier
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Ing. Ivan Mikloš
Mgr. Andrej Belák, PhD.
Mgr. Daniel Nagaj, PhD.
RNDr. Pavol Demeš, PhD.
Mgr. Zuzana Zimenová
prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
doc. Ing. Fedor Gömöry DrSc.
Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Martin Smatana, MSc
Peter Skodny
Radovan Bránik
Matej Mišík MSc
Miroslav Gašpárek, MEng, ACGI
Mgr. Vladimír Boža, PhD.
Mgr. Katarína Boďová, PhD.
doc. Ing. Eduard Baumohl, PhD.
MUDr. Kristína Visolajská
Matúš Medo, PhD.
Jan Korecky
PhDr. Stanislava Segečová
Mgr. Peter Jacko PhD.
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
RNDr. Eva Capková, PhD.
RNDr. Jozef Marcin PhD.
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Damas Gruska
Dr. Ing. Robert Mistrik
Róbert Kotian
Mgr. Martin Šuster, PhD
RNDr. Andrej Mirossay, PhD.
Pavol Decky
Jozef Lhotský
PhDr. Lenka Kákošová
Milan Hubek
MUDr. Ján Magdo
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Sona Parnicka
Mgr. Ján Ružarovský
Ing. Erik Schweighofer
Adam Ševčík
Gabriel Dopirak
Ing. Ivan Beňo
Ing. Patrik Debrecéni
MVDr. Martina Miterpáková, PhD.
Perla Farkašová, Ing., CSc.
Mgr. Ľubomír Kuračka, PhD.
Andrej Beder
Ing. Peter Kis, PhD.
Bc. Tomáš Panák
MUDr Iveta Hochmuthová
Ing. Mgr. Ján RIDZOŇ
Ing. Michal Gregor
Ing. Miloš Kmety, CSc.
Zuzana Jesenská
MUDr. Andrea Šeborová
Michal Habaj, Mgr. PhD.
Jindra Sekal
Ing. Monika Bakalikova
MUDr. Bronislava Čermanová
Ing. Martin Liptak
Mgr. Michal Ondruš
MUDr. Martin Vatrál
Milan Otajovič
Michal Vetrák
PaedDr. Ján Žabka
Ing. Stanislav Repko
Andrej Michalík Ing.
Ing. Patrik Benka
Ing. Ľubomír Tomša
Martin Hric
Mgr. Barbara Šalingová, PhD.
MUDr. Ľubomír Melicherčík
RNDr. Štefan Klembara
Klára Kadlicová Msc
PharmDr. Tereza Goliaš, PhD.
Mgr.Alžbeta Macková
Ing. Pavol Tokár
Ing. Marian Otcenas
Mgr. Andrea Melichárková, PhD.
Pavel Urva
Ing.Juraj Štefanec
Ing. Erik Schwarcz
doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Štefan Zorad, Ing., CSc.,
Soňa Slobodníková
MUDr. Peter Straňák
MUDr.Michaela Rybnikárová
Ing. Peter Marko, PhD.
Alena Musilová
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Peter Pacera
Ing. arch. Peter Rudinsky
Milan Horník
Jana Holásková
MUDr. Vasil Hricák
Katarína Dubíková, Ing.
Alena Kunova
RNDr. Ella Görnerová
MUDr.Eva Pichňová Tomášová
doc. Miroslav Popper, CSc.
Ing. Pavlína Ontková
Ing. Jozef Munk
Helena Princova, Ing., CSc.
JUDr. Rastislav Železník
MVDr.Miroslava Popelková, PhD.
Peter Oslanec
Miroslav Stankovič
JUDr. Barbara Pavlíková, PhD.
Pavol Vilinský, Ing.
Ladislav Michálek ,MUDr.
Ing. Ján Korčák
Ing.Jana Slávová
PhDr. Katarína Rácová, PhD.
Mgr. Alžbeta Neuschlová
Natasa Curikova
Ing. Július Kompas
Ing. Lubomír Busek
Stanislav Feher
Ing. Igor Lorenc
Mgr. Gabriel Fekete
Ing. Marian Čerepan
Mgr. Eleonora Pirchalova
Ing. Peter Palenčár
Mgr. Ľuboš Kvašňák
Ing. Zuzana Kazdová
Martin Pirchala
Milan Loukota
MUDr.Jan Pasiar
Ing. Marek Páleník
Mgr. Katarína Radvanská
Bc. Marek Klačanský
MgA. Ján Uličný
Mária Knapková, RNDr., PhD.
Anna Zlacká Ing.
Ľubomír Ftáčnik
Mgr. Hana Ševčíková
PhDr. Jana Bahurinská
Martin Knapík Ing.
Ing.Dana Maštenová
Stanislav Havran
Ing. Katarína Ilčíková
PhDr. Ivica Forrova
Marek Mikloška
MUDr. Katarína Kusá
Martin Kahanec
MUDr. Martin Balko
Mgr. Dominik Fabian, PhD.
Prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
Stefan Kysel
Mgr. Lukáš Michaleje, PhD.
MUDr.Martina Plameňová
Mgr. Klaudia Prvá
Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.
Mgr. Martin Graca, PhD.
Mudr. Veronika Pasiarova
Miloslav Makovíni MUDr.
Jaroslav Leško, Ing.
Ing.Ján Kováčik
Ing. Ivan Slota, CSc.
doc. Mgr.ert. R. Baďura
Mgr. Hrbková
RNDr. Peter Šucha
MUDr. Denisa Osinová, PhD.
Ing. Ivan Koubek
Mgr.Blanka Žilinčárová
Mudr. Andrea Letanovská, PhD.
Ing. Jana Račáková
Ing. Alexander Cichý
Ing.Marcela Bešenejová
Ing. Pavol Pjatak
Marcel Blahut
Ondrej Račák
Mgr. Adam Broniš
Mgr. Lucia Penev Horna
Ing.Vojtech Marek
Ing. Juraj Kovacik
Ing. Igor Holý
RNDr. Tomáš Szemes, PhD.
Ing. Vladimír Babjak
Ing. Katarína Taragelová
Miroslav Kakaš, Ing.
Erik Matovič
PhDr. Dana Višvaderová-Sapárová
Ing. Natália Svítková
Miroslav Pientka
Ing.T.Čibenková
rndr. robert zattovic
Darina Mandelíková Mgr.m Dušan Mandelík MVDr.
Ing. Martin Duchoň
Vladimir Olear prof., Mudr., CSc
Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
RNDr. Dagmar Jeleňová
Lívia Černická
Ing. Zoltán Szabó
Ing. Eva Tomášková
MUDr. Michal Petrík
Ing. Richard Ledvinský
Ing Katarìna Jančurová
Oldřich Beneš
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
Ing. Peter Kubik
Ing. Nataša Stieglerová
Viliam Stiegler
Ing. Dávid Bořuta, MSc.
Mária Krempaská, Ing.
Tomáš Bořuta, MBA
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Alexander Penev, MSc., LL.M.
Mgr.art. Miroslava Kružlíková
PaedDr. Marek Balážovič, PhD.
Mgr. Štefan Csontos
Ing Ivan Dobrotka
Milan Baránek
PhDr Oľga Hodálová
JUDr. Blanka Schűrgerová
Anna Novotná Ing.
Ing. Ivan Kocik
Mgr. Peter Košlab
MUDr. Tomáš Rakús
Mgr. Jolana Čuláková
Alica Petrasová (doc., PaedDr., PhD.)
Richard Pienčak
Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
Vladislav Berežný
Igor Bělina ml.
Simona Kršáková
Ing. Jambrich Stefan
Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc.
Ing. Nina Popelkova
David Bednarik
Mgr. Daniela Bielická, DiS.
Ľuboš Šimo Smolenice
Mgr. Peter Mikloš
Bohdan Smieška, Mgr.
Mgr. Filip Fabián
Zlatica Paulovicova
Mgr. Ivana Leckéšiová
Mária Potterf
JUDr. Martin Závodský
Mgr. Martin Bachratý, PhD.
PhDr. Vlasta Cigánková
Mgr. Magdaléna Šeligová
MUDr. Denisa Semková
Viliam Poch
Ján Šulavík
PhDr. Ján Semko
Pavel Stano
Ing. Ljubov Semková
Fedor Papánek
Peter Prochazka
Ing. Anna Škodova
MUDR. Fedora Zimanyiova
Daniela Majzelova
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Mgr. Miroslav Škvarka
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH
Ivo Kumičák, Ing.
MVDr. Roman Kollár
Ing.Peter Mojzis
Igor Kostelný (Ing.)
Ing. Daniela Jurgová
Desanka Rezuchova
Mgr. Roman Katoč
Ivan Oškerský
Attila Sánta
Ing. Lívia Tkáčová
Ján Kurek
PhDr. Ing. Jana Holčáková
Jozef Križan
Zlatica Hegerova
RNDr. Stanislav Šarišský
Mária Dlábiková učiteľka na dôchodku
Ing. Eva Horváthová
Ing. Juraj Nemec
Andrea Vojtkova, Ing.
PhDr. Jana Poláčiková
Ing. Marek Freyer
Ľubomír Šramo
Ing. Andrea Timárová
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Peter Kvasnička
Pavel Timar
Ing Marian Vacval
Peter Paška
Ing. Ivan Škorpil
Ing. Roman Mlynár
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.
Jaroslav Ťapaj
Daniela Slováková
RNDr. Jozef Ivan, PhD.
Anna Vaneckova
Ing.Ján Oráč
Ing. Peter Brecko
Mgr. Marek Brinzík
Mgr. Iveta Macková
RNDr Jan Slodicka, CSc.
Radovan Baláž
Lucia Roussier
Petra Mitašíková, PhD.
Mgr. arch. Nora Vranová
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Mgr. Zuzana Vencelová
Mgr. Svetluša Surová, PhD.
Alexander Kaduc Ing.JUDr.
ing. Boris Spisiak
Mgr. et Bc. Radoslav Slovík, EMBA
PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
JUDr. Radoslav Harangozo
Ing.Eva Vajová
RNDr. Kamil Vrana, PhD.
Pavol Namer
Alexandra Horvathova
prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.
Renáta Proková
Mgr. Patrícia Szantová
Milada Plšková
Ing. Roman Švantner
Ing.Ľubica Vaníková
Peter Kizák
Ing. Ľubomír Polák
Ing. Ivan Hajzok
Tomáš Paulďuro
Ing. Peter Gróf
Prof. Martin Dindoš PhD
Mgr.Magdaléna Šiserová
Ing. Tomáš Herrmann
Ondrej Šiser
Mgr. Ján Jančár
Mgr.Andrea Ivanová
Ing. Vladimír Benčat
Ing.Miroslav Hanuljak
Gabriela Lovászová
Ing. Ivica Ujházyová
Ing. Veronika Zeleňáková
Dr. Anna Helova, DrPH, MA, MBA
Ing, Branislav Jenčo
Dušan Ondrušek (PhDr, CSc.)
Barbora Podskalická
PhDr. Saskia Repčíková
Prof. RNDr. Zdenek Hel PhD
RNDr. Maria Lazarova
Ing. Mária Džunková, PhD.
Dušan Buran, Mgr., Dr. phil.
Zelmira Hudikova
Erik Hajdyla
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
prof.PaedDr. Ľudmila Liptáková, PhD.
Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
Miroslav Repka
RNDr. Martina Pitkova
Ing. Ján Pázmány
RNDr. Daniela Sedláčková
Ivan Nociar
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Mgr. Marek Debnár, PhD.
Ing. Peter Turcsányi st.
Ing. Zuzana Drímajová, PhD.
Ing. Vladimír Dzurák
Mgr. Adela Martinkovičová
Barbora Brngálová
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
Doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
MARTIN HUBA
Oto Imrich
Pavol Demko
Ing. Eva Šarlinová
Boráková Katarína, PaedDr.
MUDr.Zuzana Šimoníková
Mgr. Roman Brziak
Miroslav Leško
JUDr.Eva Polerecká
Ing. Dana Blechová
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Petra Zvijač
Miroslav Kollár
Benedikt Török, Ing.
Mgr. Zoltán Malý
Elisa Born
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Ivan Brecik Mgr
Peter Gancár Ing.
Hedviga Gancárová Ing.
Ing.Ľudmila Poláčeková
Ing. Radovan Benkovský
Ing. Iveta Bediova
doc. Zuzana Dankulincová PhD
Mgr. Juraj Kamarýt
Janka Lešková
MVDr. Miroslav Zeman
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Ing.Borovska Adriana
Slavka Gazdova
Mgr.art.Iveta Rašková
Mgr. Jozef Závodský
Marián Zienkovský
Mgr. Mária Šibíková PhD.
MUDr.Kalina Peter,CSc.
Ing. Jozef Vavrek
Ing. Peter Zelenak
Gábor Tuhársky
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Michal Varga
Ing. Anton Marcinčin, PhD
Mgr. Rastislava Schweighoferová
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
Peter Pokorný
Martina Lopusna
Peter Moravcik
RNDr. Tibor Žáčik, CSc.
Ivan Surový
Alena Chytilová PharmDr.
Dušan Deván
MVDr. Martin Letko
Ing. arch. Radovan Rausz
MUDr.Veronika Kurilová
Mgr. Lenka Mazal Šinková, MBA
Ing. Oto Trnka
RNDr. Dana Jančinová
Šimon Smoter
Ing. Eva Adamkovičová
MUDr. Ladislav Kosa
Prof. Andrea Madarasová Gecková
Ing.Viliam Vaškovič, PhD.
Ing. Marián Augustín
Mgr. Gabriela Marková
Ing. Béla Bugár
Lucia Augustínová
MUDr. Juraj Šváč
Mgr. Bibiána Guldanová
Jana Veliká
Karol Voleman
Ing.Miloš Vaňo
Ján Bruncko
Pan Štefan Papp
Mgr. Zuzana Berová
Éva Čákváriová
Mgr. Jakub Hrdina
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Ing.Slavomír Kubínyi
Bc. Ňukovič Emil
MUDr. Juraj Frankovský
Mgr.Peter Mihaľo
Mgr. Peter Pavlík
RNDr. Lucia Škvarková PhD.
Iveta Žitňanová, Mgr.
PhDr.Iveta Námerová
Eva Augustín
Pavol Cekan, PhD
Mgr. Jitka Koštenská
Ing. Branislav Oravec
MUDr. Peter Straňák
Eleonora Sincakova RNDr.
Bc. Eva Otrubčáková
Dominik Šoltis
Ing. Veronika Borovjaková
MUDr. Katarína Chamutyová, MPH
Mgr. Barbora Konečná, PhD.
MUDr. Daniel Dyttert, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD, FESO
RNDr. Jana Hrabovcová
JUDr. Jana Gábelová
doc.Mgr.Tatiana Burjanivova, Phd.
Mgr.Miroslava Manduchová
Mgr. Alena Matulovä
Mgr. Alžbeta Halajová
Mgr. Jana Jenisova
Doc. JUDr. Andrea Erdosova, PhD.
MUDr.Ľubica Ondrisová
Zuzana Šefčík Aschenbrennerová
PhDr. Peter Bednár, CSc.
Martin Semko
Gabriela Miklovičova
RNDr. Peter Mach
MUDr. Stanislava Klobucká, PhD.
MUDr. Petra Slašťanová
Ing. Richard Baláž
Eva Pridal
JUDr. Ľubica Adamcová
Zuzana Backová
MUDr. Jozef Ficik
Mudr. Jana Priputníková
Ivan Baltay
RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.
Ing. Maroš Silný
Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
MUDr. Martin Čaprnda, PhD
MUDr. Kamil Lorinc
MUDr.Zuzana Sustykevicova
Mgr. Matej Minárik
MUDr. Eva Balážiová
MUDr. Zuzana Venczelova, PhD.
MUDr. Andrea Kúkeľová
MUDr.Eva Abichou
MUDr. Martin Kršák, MSc
MUDr Jana Ďurmeková
Mudr Blanka Puškárová
MUDr. Robert Liptak
MUDr. K. Mikus Kuracinova, PhD.
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
Mgr. Lukáš Podhorčík
MUDr.Margaréta Bencelová
MUDr . Juraj Kacian
MUDr. Pavol Janega, PhD.
MUDr.Mariana Sasin Wagnerová
Ing.Eva Tulejova
MUDr. Beata Ftáčniková
MUDr. Pavol Tallo
MUDr. Kamila Ivanova
RNDr. Eva Popreňáková, PhD.
MUDr. Dominika Poláková
MUDr. Daniel Peterský
Ing. Ladislav Pentka
MUDr. Monika Kolejáková
MUDr. Martina Artimová
MUDr. Hana Krutá
MUDr. Petra Senesiova
MUDr. Veronika Žilinčárová
MUDr. Eva Kmeťová
MDDr. Peter Laluch
Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
MUDr.Eva Michalova
Mgr. Michal Deraj
MUDr. Barbora Šafeková
MUDr.Martina Teľmanová
MUDr.Bronislava Ivančíková
MUDr. Katarina Gonova
MUDr.Vanda Dušička Martišková
MUDr. Silvia Kassová
MUDr. Marcela Košičárová
MUDr Lacková Darina
Mudr. Katarína Sedminová
Sofia Grešová
Mudr.Valèria Mokrà
MUDr. Martin Franko
MUDr. Henrieta Sílešová
MUDr. Jarmila Kalivodová
MUDr.Mária Gregorová, PhD
Mgr. Margita Vernarcová
MUDr. Martina Gajancová
MUDr. Peter Feldmár, PhD
MUDr. Katarína Gáfriková
Bc. Miroslav Necpal
Ing. Ján Macejka
MUDr.EmeseDobošová
MUDr.Jana Bindzarová
MUDr.Katarína Zigová
ArcMg. Matej Petrík
MSc. Dominika Valent Raffajová
Dr Erika Rauschová Gondová
Mudr. Terézia Pázmanová
MUDr. Peter Reiner, CSc.
MUDr. Peter Reiner, CSc.
MUDr. Lenka Sako
MUDr. Zuzana Bukovinská
MUDr. Mgr. Petra Vachnovâ
MUDr. Miroslava Mešťánková
prof. MUD.Mária Šustrová, CSc.
Mgr. Katarína Rausová
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
RNDr. Zuzana Lukačová, PhD.
MUDr. Simona Maierová
MUDr.Miriam Bandurová
MUDr.Andrej Bandura
RNDr. Ružena Sotníková, CSc.
MDr.Barbora Kmečová
MUDr. Tabačáková Katarína
MUDr.Peter Makara
MUDr.Ivana Beňušová
Ing. Zuzana kováčiková, CSc.
Lukáš Jankola
MUDr. Slavomíra Šišková
Mgr. RNDr. Hana Baloghová, PhD.
Ing. Štefan Farkas
MUDr.Slávka Trojáková
RNDr. Daniel Reitzner, PhD.
Andrej Hladík
MUDr. Jakub Soršák
MUDr.Dana Mrázová
Mgr. Lubica Kalivodova
Mgr. Ján Matúška PhD.
Viliam Dobiáš, doc., MUDr., PhD.
Jarmila Pastoreková
Lucia Rosáková
MUDr Helena Lénártová
MUDr. Peter Erdelský
Mgr. Eliška Horsáková
Mudr. Jaroslava Múdra
MUDr. Katarína Kovarčíková
Ing. Ľubomír Volnár, PhD.
Jana Drgonova, PhD
Mgr. Zuzana Ondrejková
Ing Dagmar Petrová
MVDr. Barbora Pavlíková
Mgr. Jana Andelová
RNDr. Boris Divinský