Verejné vyhlásenie Veda pomáha – COVID-19 – Marec 2021

opatrenia marec
opatrenia marec

1. Prešiel už rok od prvého prípadu COVID-19 na Slovensku. Situácia v našich nemocniciach je veľmi zlá, a najmä lôžka s intenzívnou starostlivosťou sú plné. Ubehol už viac než týždeň od štvordňových rokovaní premiéra Igora Matoviča s pozvanými odborníkmi na Úrade vlády SR. Sme veľmi sklamaní, že hoci spoločné odporúčania odborníkov vláda schválila , doteraz reflektovala len malú časť týchto návrhov a mnohé z opatrení ani nekomunikovala verejnosti. Vyzývame preto vládu, aby bezodkladne začala uskutočňovať spoločne dohodnuté opatrenia  s jasným určením termínov a metodiky vyhodnotenia ich účinnosti. Upozorňujeme, že navrhované opatrenia dokážu dostatočne ovplyvniť situáciu na Slovensku len s oneskorením.  

2. Celoplošné testovanie v podobe, ako u nás prebieha, považujeme za neefektívne a za krok k zvyšovaniu mobility a pandemickej únavy obyvateľov, zdravotníkov a samospráv.  Krajiny strednej Európy napriek veľkej miere testovania antigénovými testami patria medzi tie, ktorým sa v tejto fáze pandémie nedarí kontrolovať epidemickú situáciu.  Je  preto nevyhnutné presmerovať pozornosť na cielené testovanie v ohniskách.  Podporujeme aj frekventované samotestovanie v domácnostiach, školách a na pracoviskách. Testovanie epidemickú situáciu priamo nezlepšuje, je potrebné ho doplniť efektívnym trasovaním kontaktov a vyhľadávaním ohnísk a tiež ekonomickými a logistickými opatreniami, ktoré umožnia všetkým pozitívnym izolovať sa a zostať v karanténe. 

Zároveň naliehavo upozorňujeme, že negatívny výsledok, najmä antigénového testu neznamená nulové riziko prenosu infekcie na blízkych. Testovaná osoba môže byť aj napriek negatívnemu výsledku infekčná. 

3. Vítame žiadosť o registráciu vakcíny Sputnik V v Európskej liekovej agentúre (EMA). EMA schválila tri vakcíny, ktoré sa už u nás aj používajú, a štyri ďalšie sú v prebiehajúcom procese posudzovania. EMA posudzuje nielen technológiu vakcín a ich účinnosť, ich vplyv na naše zdravie, ale aj záruky kvality ich výroby, a tak ich celkovú bezpečnosť. Čím viac vakcín bude schválených EMA, tým dostupnejšie budú bezpečné a účinné vakcíny pre našich obyvateľov.  Vyzývame všetkých, aby sa dali očkovať čo najskôr, ako to bude pre nich možné. Výber najvhodnejšej vakcíny spomedzi schválených prenechajme odborníkom. 

4. V súčasnosti sa koronavírus najviac šíri medzi blízkymi, priateľmi a kolegami, ktorých považujeme za neinfekčných, lebo ich dobre poznáme, máme ich radi a preto im dôverujeme.  Zvažujme preto s kým a ako sa v tomto období stretávame. Blízky kontakt v interiéri bez rúška či respirátora znamená veľmi vysoké riziko prenosu infekcie.  Ak sa s niekým musíme stretnúť, stretnime sa radšej vonku, v prírode, kde je šanca prenosu infekcie oveľa nižšia. 

5. Odmietame byť súčasťou pokusov o prenesenie zodpovednosti za aktuálny krízový stav. Manažment pandémie zlyhal už vo fáze prípravy v lete 2020 a doteraz nie je optimálny. Aj napriek minimálnemu priamemu vplyvu na rozhodnutia vlády sa opakovane snažíme formulovať odporúčania a upozorňujeme na nedostatky s jediným cieľom situáciu zlepšiť. Čím skôr sa podarí efektívne opatrenia aplikovať v praxi, tým je väčšia šanca, že sa skôr zlepší situácia v našich nemocniciach.

Celý text vyhlásenia

1. Súčasný stav

Epidemická situácia na Slovensku sa dlhodobo zásadne nezlepšuje. A je to tak napriek dlhotrvajúcim opatreniam, ktoré výrazne postihujú veľkú časť spoločnosti. S ich následkami sa budeme individuálne aj spoločne vyrovnávať veľmi dlho. Situácia v našich nemocniciach je kritická. Lekári v nemocniciach sú nútení vyberať pacientov, ktorých príjmu či pripoja na pľúcnu ventiláciu. Často sa nedostáva na všetkých, ktorí by to potrebovali.

Už aj Národný onkologický ústav čoraz viac obmedzuje zdravotnú starostlivosť, na ktorú je špecializovaný a mení lôžka na covidové. Dlhodobo máme na Slovensku v priemere približne  stovku reportovaných úmrtí za deň v súvislosti s ochorením COVID-19. Spolu s nereportovanými je ich zrejme oveľa viac, čo budeme vedieť vyhodnotiť až neskôr. Väčšina z týchto úmrtí bola odvrátiteľná. 

Aj počas vrcholiacej pandémie sú pacienti s COVID-19 liečení prevažne formou telemedicíny (zväčša telefonicky), čo môže viesť k ich hospitalizácii v situácii, kedy je ich stav ešte možné zvládnuť ambulantne, resp. v domácej liečbe, alebo k oneskorenej hospitalizácii až v čase závažného rozvinutia ochorenia. Aj to vedie k zahlteniu nemocníc. Výsledkom je, že na dlhé obdobie sme sa dostali na prvé miesto na svete v počte úmrtí na počet obyvateľov za posledných 7 dní a aj v počte hospitalizácií na počet obyvateľov. Tento trend je potrebné rýchlo zastaviť.  Prvým krokom by malo byť presné pomenovanie krokov, ktoré  nás do tohto stavu priviedli a konanie tak, aby sa tieto kroky neopakovali.  

2. Rokovania na Úrade vlády SR

Ako iniciatíva vedcov a odborníkov sme preto privítali pozvánku za okrúhly stôl na Úrade vlády SR, kde sme s odborným konzíliom pri Pandemickej komisii hľadali východiská pre našu krajinu. Rokovania prebiehali v atmosfére vzájomného rešpektu všetkých aktérov, vrátane zástupcov vlády SR.  Zvažovalo sa celé spektrum možných opatrení, vrátane tých na zmiernenie pandemickej únavy pomocou kompenzácií tých, ktorí sa kvôli pandémii ocitli v existenčných problémoch.   

Spolu s konzíliom sme priniesli aj návrhy zamerané na overené opatrenia efektívne fungujúce vo viacerých krajinách na výrazné obmedzenie mobility, zvýšenú kontrolu hraníc, skvalitnenie prednemocničnej starostlivosti a zlepšenie komunikácie. Nie všetky naše návrhy sa do záverečnej verzie dostali, ale o to väčšiu podporu mali tie body, ktoré sa tam dostali.

Dlhé rokovania sme skončili s dobrým pocitom a vierou, že opatrenia pomôžu zmierniť aktuálnu situáciu. Následne sme s napätím očakávali, ako sa tieto dohodnuté opatrenia pretavia čo najskôr do opatrení, ktoré by mohli pomôcť zvrátiť našu nepriaznivú situáciu.  Dnes, viac než týždeň po ukončení rokovaní, musíme konštatovať, že vláda vo svojom uznesení reflektovala iba časť dohodnutých návrhov. Opatrenia odporúčané v našom spoločnom vyhlásení, podľa vlastného vyjadrenia,  vláda síce vzala na vedomie, ale dodnes ich ani len nekomunikovala verejnosti. 

3. Protiepidemické opatrenia na Slovensku

Mnohé zásadné opatrenia, ktoré mali čo najskôr pomôcť nemocniciam, zostali len na papieri. Aj v dôsledku toho na Slovensku stále systematicky neklesá počet nových identifikovaných prípadov infekcie, mnohé kontakty infikovaných sa netrasujú, cez hranice prechádzajú nekontrolovateľne ľudia prichádzajúci z celého sveta a to  vrátane ľudí infikovaných nebezpečným juhoafrickým variantom vírusu, a takmer bezo zmeny pokračuje predchádzajúci režim plošného testovania. 

Plošné testovanie antigénovými testami s ich už potvrdenými limitáciami nám nepomôže. Vláda SR však ďalej nakupuje testy, ale na draho zaplatenú identifikáciu infikovaných osôb nenadväzujú ďalšie nevyhnutné kroky umožňujúce izoláciu týchto osôb a tak zníženie šírenia infekcie. Podľa aktuálnych prieskumov až 35% ľudí už rezignovalo na dodržiavanie opatrení po alebo pred testovaním. Na Slovensku sa vykonáva v porovnaní s úspešnejšími krajinami príliš málo PCR testov, pričom zďaleka nevyužívame ich aktuálnu kapacitu a ani kapacitu nezvyšujeme. Takisto limitované kapacity RÚVZ neumožňujú ani napriek enormnej snahe zvládať trasovanie kontaktov na potrebnej úrovni a s potrebnou rýchlosťou vo všetkých regiónoch, čím sa znižuje efektivita záchytu nakazených.

V tejto situácii už v žiadnom scenári neočakávame principiálnu zmenu správania unavených obyvateľov, ktorá je ale na zlepšenie epidemickej situácie nevyhnutná. Sme preto, ako už mnohokrát predtým, prístupom vlády sklamaní.

4. Faktory prispievajúce k zlej epidemickej situácii

Najvážnejšie faktory prispievajúce k zlej epidemickej situácii a nedostatočnému efektu zavedených opatrení sú podľa nás tieto: 

 1. Mylný pocit prevládajúci vo verejnosti, že od blízkych osôb sa nenakazíme, pričom najvyššie riziko nákazy je práve v rodinách a medzi priateľmi, a to najmä pri stretnutiach v interiéri.
 2. Vysoký stupeň nedôvery verejnosti v zmysel opatrení, ktoré sa opakovane neprijímajú a nerealizujú včas a dôsledne, takže sa nemôžu prejaviť ich účinky.
 3. Zvyšovanie pandemickej únavy, vyčerpanie a v niektorých prípadoch zhoršovanie existenčných problémov bez adekvátnej podpory.
 4. Pokračovanie plošného testovania antigénovými testami, čo zvyšuje mobilitu, kontakty obyvateľov, a taktiež prispieva k zvyšovaniu pandemickej únavy. 
 5. Pocit falošnej slobody spojený s negatívnym výsledkom testovania a strata obozretnosti na niekoľko dní po absolvovaní testu, najmä v mylnej predstave, že epidemická situácia je v okrese na základe výsledkov testovania veľmi dobrá. Nepriaznivé vplyvy tejto formy testovania  prevládajú nad benefitmi v podobe identifikovania pozitívne testovaných. 
 6. Dlhodobo vysoká úroveň mobility a miešania kontaktov obyvateľov, ich neochota obmedziť svoje pohodlie a zaužívané zvyky. 
 7. Snaha uniknúť z reality, napríklad pomocou exotickej dovolenky alebo skrytej socializácie s priateľmi alebo rodinou v interiéroch.
 8. Nejasná a zmätočná komunikácia opatrení obyvateľom, vrátane absencie dlhodobej stratégie. 
 9. Nedostatočná ekonomická motivácia dodržiavať izoláciu a karanténu, keď výpadky príjmov domácností nie sú dostatočne kompenzované pandemickou PN, OČR, či pomocou živnostníkom.
 10. Častá nedostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19.
 11. Rýchle šírenie nových mutácií aj vďaka vyššie uvedeným faktorom.

5. Východiská zo súčasnej situácie

Zo súčasnej krízy sa dostaneme iba:

 1. presným pomenovaním doterajších chybných rozhodnutí zo strany exekutívy, zrušením týchto škodlivých rozhodnutí a prevzatím zodpovednosti za tieto rozhodnutia,
 2. jasnou komunikáciou s verejnosťou bez vyvolávania falošných nádejí, obviňovania a lží,
 3. transparentným a pevným nastavením pravidiel a ich dôsledným dodržiavaním,
 4. prioritným zavedením ústretovo nastavenej stratégie, ktorá by nemocniciam a ľuďom proces očkovania čo najviac zjednodušila, a nie komplikovala. 
 5. dostupnou a kvalitnou ambulantnou liečbou pacientov s COVID-19

Považujeme za nutné zabezpečiť dostupnú a kvalitnú prednemocničnú starostlivosť o pacientov zriadením špecializovaných covidových ambulancií spomedzi všeobecných ambulancií, ktoré budú denne dostupné pre všetkých pacientov. Bude im tam poskytnuté klinické vyšetrenie, medicínska diagnostika (odbery, EKG a i.), hodnotenie saturácie krvi kyslíkom,  a aj cielená liečba s prípadným správnym načasovaním odoslania na hospitalizáciu. V prípade dostatočných kapacít by tieto zariadenia poskytovali aj možnosť domácich návštev pacientov s COVID-19 so zníženou mobilitou.

6. Vakcinácia

Ešte dôležitejšou témou ako zavedené opatrenia je očkovanie našich obyvateľov.  Aspoň jednou dávkou vakcíny sa už u nás podarilo  zaočkovať približne 350 000 ľudí, čo je čo do počtu zaočkovaných na  začiatok dobrý výsledok v porovnaní s mnohými inými krajinami. Stále je však zaočková len asi tretina seniorov, ktorí sú najviac ohrození.

Európska lieková agentúra (EMA) posudzuje momentálne štyri ďalšie vakcíny okrem tých, ktoré sa už na Slovensku používajú. Po ich predbežnom schválení tak budeme mať k dispozícii viac možností ako urýchliť náš proces očkovania. Schválenie EMA nielen potvrdí, že vakcína používa technológiu, ktorá je bezpečná pre zdravie ľudí, ale aj to, že proces jej výroby spĺňa extrémne prísne podmienky na jej výrobu a kvalita produktov nie je zásadne ovplyvnená miestom výroby.  Podrobné a detailné posúdenie cez EMA je jedinou cestou ako sa dozvedieť, či je posudzovaná vakcína vhodná na použitie, ako akékoľvek iné liečivo. 

Len tak sa dá zaručiť bezpečnosť vakcín, ktorá je v našej situácii úplne nevyhnutná a kľúčová. Dôvera v očkovanie je asi najdôležitejším faktorom, keďže na zastavenie pandémie u nás bude potrebné zaočkovať čo najviac ľudí. A to nielen u nás, ale aj v susedných krajinách, v ktorých pracuje, či študuje veľa našich občanov. Preto je potrebný jednotný postup, na ktorom sa zhodnú podľa možnosti všetky európske krajiny. Dôvera verejnosti vo vakcíny v poslednom čase narastá, a preto je nevyhnutné zabezpečiť občanom Slovenska  všetky riadne registrované a schválené  vakcíny, ktorými sa oni chcú dať zaočkovať. Zároveň je pri očkovaní potrebné vyhýbať sa kontroverzným krokom, ktoré ničia dôveru obyvateľov v očkovanie. Potrebujeme výrazne silnejšiu mobilizačnú kampaň na očkovanie, v súčasnosti zameranú na seniorov, aby sme dosiahli zaočkovanosť väčšiny dospelej populácie. 

Pri tejto príležitosti tiež prosíme všetkých obyvateľov Slovenska, aby využili príležitosť zaočkovať sa, keď na to budú mať možnosť, ktoroukoľvek registrovanou vakcínou. Očkovanie neschválenou vakcínou dôrazne neodporúčame. Čím skôr sa nám to spoločne podarí, tým skôr budeme môcť uvoľniť opatrenia, ktoré nás tak veľmi dlho sužujú, a pomôcť tak celej našej spoločnosti. 

Očkovanie nemôže byť náhradou za súčasnú akútnu potrebu znížiť mobilitu a dodržiavať opatrenia, je ale dlhodobým riešením pandémie. Počas najbližších týždňov by sme aj pri zvýšení tempa očkovania znížili úmrtnosť na chorobu COVID-19 iba o niekoľko percent, kým razantnými krátkodobými opatreniami sa už podarilo vo viacerých krajinách aj pri vysokej miere výskytu nových variantov vírusu znížiť počet hospitalizácií a úmrtí znížiť do troch týždňov o viac ako polovicu. 

K hladkému priebehu očkovania neprispievajú ani zaznamenané komplikácie s procesom prihlasovania na očkovanie, najmä seniorov.  Informačné systémy NCZI je nutné čo najskôr dostatočne vopred nastaviť na to, aby poskytovali obyvateľom Slovenska ústretovú možnosť zaregistrovať sa na očkovanie a byť o tejto možnosti s dostatočným predstihom informovaný, ideálne im poskytnúť možnosť vopred sa zapísať do poradovníka, v ktorom im bude pridelený termín hneď, ako prídu na rad a v prípade potreby im umožniť zmenu prideleného termínu. 

7. Záver

Na záver nášho vyhlásenia vyzývame všetkých: Aj napriek únave z pandémie, spojme svoje úsilie a v nasledujúcich týždňoch ukážme, že spoločnými silami, z vlastnej vôle a napriek okolnostiam dokážeme razantne zvrátiť nepriaznivý vývoj epidémie a prispieť tak k záchrane ľudských životov. Efekt v nemocniciach uvidíme asi až neskôr, ale je nevyhnutné sa o to teraz spoločne pokúsiť, väčší nápor už naše nemocnice nezvládnu.  Pocit spolupatričnosti a užitočnosti, ktorý tým získame, veľmi prospeje nielen nám samotným, ale aj celej spoločnosti.