Členovia iniciatívy Veda pomáha

Spoznajte členov iniciatívy, ktorí pre Vás vypracovali naše Desatoro

Pavol Čekan, PhD. – biochemik

Slovenský vedec pôvodom z Prešova, študoval na Islande za proteínového biochemika a chemika nukleových kyselín. Niekoľko rokov pôsobil ako výskumník na prestížnej Rockefellerovej univerzite v New Yorku v tíme profesora Thomasa Tuschla, neskôr robil výskum v Národnom Rakovinovom Inštitúte vo Washingtone. Je spoluautorom diagnostickej technológie tzv. multiplexingu, ktorá bola validovaná a odpublikovaná v roku 2013 v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov sveta – The Journal of Clinical Investigation. Pavol Čekan je milovníkom slovenského folklóru, hrá na husliach a spieva. Je ženatý, má troch synov.

Doc. MUDr. Alexanda Bražinová, Phd., MPH – epidemiologička

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. je epidemiologička a vysokoškolská pedagogička, pôsobí na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala všeobecné lekárstvo na 3. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde zároveň získala docentúru v odbore Hygiena, epidemiológia a preventívne lekárstvo. Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých publikácií. Špecializuje sa na verejné zdravotníctvo – epidemiológiu, ochranu a podporu zdravia. Od roku 2002 sa tiež zaujíma o výskum duševných chorôb, ktorému sa naplno začala venovať na post-doc stáži na University of California in Berkeley v USA.

RNDr. Boris Klempa, DrSc. – virológ

Boris Klempa (1976)
Je virológ. Vedie Oddelenie ekológie vírusov na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Je priekopníkom hľadania nových hantavírusov v netradičných hostiteľoch, akými sú hmyzožravce alebo netopiere. Venuje sa aj iným vírusom, ktoré sa prenášajú zo zvierat na človeka, vrátane kliešťovej encefalitídy. Je zodpovedný za slovenskú časť Európskeho vírusového archívu podporovaného Európskou úniou. Tohto roku bol finalistom Eset Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy.

MUDr. Kristína Visolajská – detská lekárka

Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave so stážami v Rikshospitalet, Oslo a v Taliansku, kde spolupracovala na vedeckých projektoch. Má atestáciu z pediatrie. Venuje sa popularizácii medicíny, demografii a sprievodným javom. Momentálne pracuje ako pediatrička na ambulancii a spolupracuje s denníkom postoj.sk.

Doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

Richard Kollár (46)

Je aplikovaný matematik. Pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti pôsobil aj na amerických univerzitách v Marylande, Michigane a Minnesote. Zaoberá sa matematickým modelovaním biologických, chemických a fyzikálnych procesov a ich matematickou analýzou. Je hovorcom iniciatívy slovenských vedcov a odborníkov Veda pomáha – Covid-19.

Prof.Ing. Mária Bieliková, PhD.

Profesorka Mária Bieliková, v súčasnosti riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, držiteľka titulu Osobnosť vedy a techniky 2010 a IT Osobnosť roka 2016. Založila a viedla Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie. V roku 2019 bola jednou so zakladateľov slovak.AI. Bola členkou správnej rady Výskumného centra Európskej komisie, je členkou expertnej skupiny Európskej komisie pre umelú inteligenciu, členkou viacerých profesijných organizácií, vedeckých a odborných výborov, redakčnej rady viacerých prestížnych vedeckých časopisov.

MUDr. Alena Koščálová, MSc. – infektologička

Alena Koščálová

Primárka pre dospelých na bratislavskej klinike infektológie na Kramároch. Vyštudovala medicínu. Po skončení štúdia šla na stáž do Paríža, kde kontaktovala organizáciu Lekári bez hraníc a prakticky hneď vycestovala na svoju prvú misiu do Východného Timoru. Neskôr pracovala v Tanzánii, Burkina Faso, Benine, a Kongu.

Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. – lekár

Peter Sabaka (1984)

Vyštudoval Lekársku fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Má špecializácie vnútorné lekárstvo a infektológia. Pracuje na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH – patofyziológ

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH vyštudoval medicínu a molekulárnu biológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a odbor Financie, bankovníctvo, investovanie na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po študijnom pobyte v Göttingene (Nemecko) absolvoval postgraduálne štúdium na UK a Slovenskej zdravotníckej univerzite. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá extracelulárnou DNA a jej úlohou v patogenéze rôznych chorôb, diagnostickým využitím slín ako aj príčinami a dôsledkami variability testosterónu. Habilitoval z normálnej a patologickej fyziológie, veľký doktorát obhájil z molekulárnej biológie. Učí, školí, popularizuje. Absolvoval pobyty v Göttingene, Aachene a na Harvarde. H-index má 30.

Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – virologička

Silvia Pastoreková vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, titul RNDr. získala na katedre mikrobiológie a virológie (1985). Postgraduálne štúdium absolvovala v rokoch 1988 – 1992 pod vedením RNDr. Jana Závadu, DrSc., titul CSc. obhájila vo Virologickom ústave SAV. Vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) v odbore onkológia dosiahla v Ústave experimentálnej onkológie SAV (2003). Od roku 1985 pracuje vo Virologickom ústave SAV, od roku 2003 ako vedúca vedecká pracovníčka oddelenia molekulárnej medicíny. V tomto roku jej prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy.

Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava.
Organický chemik so špecializáciou na syntézu prírodných látok. https://www.researchgate.net/profile/Peter_Szolcsanyi

Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave.
Radomír Masaryk je psychológ. Pôsobí ako docent na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Je prorektorom Univerzity Komenského pre vonkajšie vzťahy. Zaoberá sa psychológiou zdravia, skúmal otázky vnímania vakcinácie. Je aktívnym členom International Society for Critical Health Psychology (ISCHP) a European Health Psychology Society (EHPS).

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave.
Pôsobí ako výskumný pracovník na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Masarykovej univerzite v Brne. V medzinárodnom rankingu akademických ekonómov RePEc patrí medzi top 9 % v rámci sveta. Je autorom viac ako dvoch desiatok publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch v oblasti finančnej ekonómie a ekonometrie so špecializáciou na integráciu akciových trhov, prelievanie nákazy, finančnú stabilitu, tranzitívne ekonomiky a podnikové financie. Od roku 2014 je fellow-om a členom predstavenstva Slovenskej ekonomickej spoločnosti, od roku 2021 bol zvolený za jej predsedu. ( www.baumohl.sk)

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Bratislava Policy Institute.
Michal Vašečka (1972), sociológ, vo svojej práci sa zameriava najmä na otázky nacionalizmu, extrémizmu, etnicity a migrácie. Vyštudoval sociológiu na Masarykovej Univerzite v Brne (1995). Je riaditeľom Bratislava Policy Institute ( www.bpi.sk ). V rokoch 2002-2017 pôsobil na Masarykovej Univerzite v Brne, v minulosti i na Univerzite Komenského, Academii Istropolitane, v Inštitúte pre verejné otázky a v Centre pre výskum etnicity a kultúry. V zahraničí pôsobil tiež na New School University v NYC, University of London, Georgetown University vo Washingtone DC, University of Michigan v Ann Arbor, na Oxford University ako ISGAP scholar a na Lac Courte Oreilles Ojibwa College vo Wisconsine. Je zástupcom SR v European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) pri Rade Európy a predsedom redakčnej rady denníka N.

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

MUDr. Peter Visolajský

Klinika detí a dorastu, Fakultná nemocnica Nitra.
Predseda Lekárskeho odborového združenia, ktoré zastupuje nemocničných lekárov. Člen Ústredného štábu, bývalý člen Permanentného krízového štábu.

MUDr. Peter Visolajský

Mgr. Martin Šuster, PhD

Národná banka Slovenska.
Martin Šuster je riaditeľom odboru výskumu v Národnej banke Slovenska. Do roku 2020 bol predsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti a od roku 2017 je predsedom správnej rady Transparency International Slovensko. V rokoch 2007-2009 bol vedúcim pracovnej skupiny pre komunikáciu o zavedení eura na Slovensku, kde koordinoval informačnú kampaň pred zavedením eura. Medzi jeho výskumné záujmy patria makroekonómia, konvergencia, menová politika a hodnotenie kvality výskumu. Doktorát z ekonómie získal na University of Maryland v College Parku, USA, so špecializáciou na makroekonómiu a trh práce.

Mgr. Martin Šuster, PhD

Martin Smatana, MSc

Martin Smatana študoval na Oxforde a Imperial College v Londýne, kde vyštudoval zdravotný manažment. V rokoch 2016 až 2020 viedol Inštitút zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva a bol členom dozornej rady VšZP. V súčasnosti sa venuje konzultingu v zdravotníctve, spolupracuje s Asociáciou na ochranu práv pacientov a je poradcom ministerstva školstva a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je autorom niekoľkých publikácií a je členom výboru Európskej komisie pre sociálnu ochranu.

Martin Smatana, MSc

Ste z vedeckej komunity? Pridajte sa k nám!