Vyhodnotenie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu

Okrúhly stôl vláda vedci Vladimír Krčméry Pavol Čekan Igor Matovič Marek Krajčí Ján Mikas
Okrúhly stôl vláda vedci Vladimír Krčméry Pavol Čekan Igor Matovič Marek Krajčí Ján Mikas

Na základe rokovaní okrúhleho stola predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov zvolaného predsedom vlády SR Igorom Matovičom, v dňoch 23. – 25. 2. 2021.

Dnes uplynie 5 týždňov odo dňa, keď sa začali rokovania odborníkov za okrúhlym stolom na Úrade vlády SR. Pri tejto príležitosti prinášame vyhodnotenie doterajšieho plnenia dohodnutých opatrení, ktoré vláda oficiálne prijala ako svoju úlohu formou uznesenia. Pripomíname, že mnohé navrhované opatrenia bolo potrebné implementovať čo najskôr, pre ich efektivitu totiž nie je dôležitý len druh opatrení, ale aj ich načasovanie a promptné zavedenie.

Oceňujeme, že niektoré z opatrení boli vládou implementované veľmi rýchlo, najmä v oblastiach zvýšenia osobnej ochrany pred infekciou, obmedzenia výnimiek pre pohyb COVID pozitívnych osôb, ako aj niektoré úpravy vedúce k racionalizácii očkovacej stratégie. Sme presvedčení, že tieto opatrenia prispeli ku badateľnému zlepšeniu situácie. Viaceré kroky, ktoré sú podľa nás kľúčové pre udržanie pozitívneho trendu, však neboli implementované vôbec:

 • výrazné zvýšenie pandemickej PN a OČR, ako aj kompenzácie pre živnostníkov
 • zlepšenie prednemocničnej starostlivosti
 • prijatie novej stratégie testovania a úprava COVID automatu, s ukončením permanentného plošného antigénového testovania
 • jednotná a zrozumiteľná komunikácia s verejnosťou

Týmto prosíme vládu, aby bezodkladne v týchto bodoch urýchlene začala plniť svoje vlastné uznesenie, ktoré prijala na základe rokovaní okrúhleho stola.

OPATRENIEVYHODNOTENIE
Opatrenie 1: Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrolprevažne nesplnené
 • zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti
nesplnené
 • zvýšiť kompenzácie výpadku príjmu s cieľom zlepšiť dodržiavanie opatrení, napr. zvýšiť výšku a dostupnosť pandemickej PN a OČR
nesplnené
 • zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény
nevieme posúdiť
 • zaviesť e-karanténu hneď ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia
N/A
 • zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení
splnené
 • výrazne zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi PZ SR
čiastočne splnené
 • nasadiť maximálny počet príslušníkov OSSR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení
nevieme posúdiť
 • vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi MP a OP
nesplnené
 • zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov
čiastočne splnené
 • vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni
nesplnené
Opatrenie 2: Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19nesplnené
 • pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „CESTA PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie
nedostatočne splnené
 • pre všeobecných lekárov aktualizovať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta, upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovanými osobami a pacientmi s ochorením COVID-19
nedostatočne splnené
 • umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC
čiastočne splnené
 • požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti lekárov prvého kontaktu
nesplnené
 • zaviesť kontrolu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára
nesplnené
 • upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a prítomnosti SARS-CoV-2-špecifických protilátok
nesplnené
 • vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi
nesplnené
 • podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liekov a vakcín na Slovensku
nesplnené
 • urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie
nesplnené
Opatrenie 3: Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciousplnené
 • zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú rúško)
splnené
 • dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu
splnené
 • umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta
splnené
Opatrenie 4: Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práceväčšinou splnené
 • zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná
skôr splnené
 • vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia
nesplnené
 • zabezpečiť kompenzácie ekonomického dopadu opatrení na zamestnávateľov na dobu obmedzenia činnosti a/alebo uzatvorenia
nesplnené
 • zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
splnené
 • zachovať možnosť predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
splnené
Opatrenie 5: Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskáchnesplnené
 • zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení na pracovisku
nesplnené
 • umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie vhodných, vopred validovaných testov
nesplnené
 • distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať RT-qPCR testom
nesplnené
Opatrenie 6: Obmedzenie mobility úpravou výnimieksplnené
 • zrušiť výnimku, ktorá povoľuje COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel (vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne
splnené
 • zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu. V prípade obyvateľov mesta Bratislava s možnosťou vychádzok v rámci kraja a v prípade obyvateľov mesta Košice s možnosťou vychádzok aj do okresu Košice okolie.
splnené
 • obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00,
splnené
 • v čase od 20:00 do 01:00 zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie
splnené
Opatrenie 7: Sprísnenie hraničného režimunevieme posúdiť
 • sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica
nevieme posúdiť
 • zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín (najlepšie s možnosťou testovania priamo na hraničnom prechode) a zachovať platnosť ostatných podmienok hraničného režimu
nesplnené
 • zaviesť e-karanténu do konca apríla 2021 (zodpovední: Ministerstvo hospodárstva SR a NCZI)
N/A
 • po zavedení e-karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou
N/A
Opatrenie 8: Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2čiastočne splnené
 • urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu testovania a cieľových skupín
nesplnené
 • zacieliť testovanie na osoby s príznakmi, na osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách (napr. pracoviská, školy, atď)
nesplnené
 • urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne
čiastočne splnené
 • realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia
nevieme posúdiť
 • raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov
prevažne splnené
Opatrenie 9: Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatučiastočne splnené
 • čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a postupov overených v praxi v zahraničí
čiastočne splnené
 • Aktualizovať Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami
nesplnené
 • Opatrenie 10: Zlepšenie komunikácie
nesplnené
 • zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia
nesplnené
 • v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne navrhovaných opatrení na základe indikátorov:
  • pokles mobility (podľa údajov z Google, Apple, Waze),
  • pokles % pozitivity PCR testov,
  • pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,
  • záchyt výskytu nových variantov/mutácií.
nesplnené

Foto: Tomáš Benedikovič