Odporúčania iniciatívy Veda pomáha – COVID-19 pre testovanie počas vlny variantu omikron

Tento materiál komunikovala iniciatíva Veda pomáha – COVID-19 ministerstvu zdravotníctva SR 17.1.2021. Uvedomujeme si, že niektoré body nemusia byť na Slovensku z praktických dôvodov realizovateľné. Obsahujú však súhrn odporúčaní založených na súčasnom vedeckom poznaní a informáciách z priebehu vlny variantu omikron v zahraničí. Predpokladáme, že v súčasnosti už vstupujeme do Fázy II  a kapacity testovania nie sú dostatočné.

Testovanie v období omikron vlny

Očakávame tri fázy, v ktorých bude rôzna úroveň záujmu o testovanie: 

 • Fáza I – kapacita testovania bude dostatočná a bude sa postupne prirodzene škálovať s rastúcim záujmom o testovanie (do 30 000 PCR testov denne, do 50 000 Ag testov denne), aj počas nej však budú časom rásť čakacie doby na termíny PCR testovania
 • Fáza II – kapacita testovania nebude dostatočná (dopyt teoreticky až cez 100 000 PCR testov denne), budú rásť čakacie doby na objednanie na PCR test nad 5 dní, miestami aj viac, čo bude viesť k hľadaniu alternatívneho testovania (pohotovosti, centrálne príjmy nemocníc), príp. k neotestovaniu niektorých osôb, pre rizikové skupiny to bude znamenať nemožnosť podávať včas účinné liečivá, čo bude viesť k vážnejším stavom v nemocniciach, nápor bude aj na antigénové testovanie, kapacity odberov v MOM môžu byť tiež nedostatočné, rizikom sú aj vyššie výpadky testovacích kapacít (aj na strane odberov aj laboratórií)
 • Fáza III – po vrchole vlny očakávame, že sa dostupnosť testovania pomerne rýchlo zlepší, v prvý týždeň-dva však bude potrebné udržať vysokú kapacitu, tá sa však bude postupne prirodzene škálovať naspäť dole

Odporúčania

Komunikácia

Je potrebné jasne a včasne komunikovať

 • očakávanú limitovanú dostupnosť testovania vo Fáze II a uprednostnenie testovania ľudí z ohrozených skupín
 • odporúčania obyvateľstvu, ako postupovať vo Fáze II, vysvetliť, za akých podmienok je potrebný PCR test, za akých Ag test v MOM, za akých domáci Ag test, a za akých test nie je potrebný, odporúčame nasledovať príklady z iných krajín (ideálne by bolo zobrazenie pomocou Flow Chart)
 • obyvateľom Slovenska, aké sú primárne priznaky ochorenia COVID-19 v omikron vlne (počítať aj s možným simultánnym výskytom ochorenia na delta variant) a zároveň lekárom špecifikáciu symptómov ochorenia COVID-19 pre delta variant aj pre omikron variant (počas vlny sa môžu vyskytovať pacienti s obidvomi variantmi)
 • informáciu, že pozitívny antigénový test znamená ochorenie (s vysokou pravdepodobnosťou) a nie je potrebné ho v overovať vo Fáze II PCR testom
 • informáciu, že negatívny antigénový test môže byť falošne negatívny, v prípade pretrvávajúcich príznakov ochorenia je potrebné overiť výsledok opakovaným testom, príp. konzultovať s lekárom 
 • odporúčanie vykonať si antigénový samotest po objavení miernych príznakov ochorenia až v druhý deň príznakov (v prvý deň môže test vyjsť ešte falošne negatívny)
 • odporúčanie, že v prípade príznakov ochorenia nie je potrebný na medicínsku diagnostiku PCR test, stačí antigénový test
 • odporúčanie navštevovať pohotovosť, centrálny príjem, či triážne centrum len v prípade, ak má osoba výrazne zhoršený zdravotný stav
 • odporúčanie, že v prípade stretnutia s ohrozenou osobou si môžu ľudia vykonať antigénový samotest tesne pred stretnutím, avšak aj negatívny výsledok predstavuje určité zvyškové riziko prenosu ochorenia
 • odporúčanie objednať sa včas na test, v prípade jeho potreby na cestovanie do zahraničia (ak je striktne vyžadované), objednanie sa na poslednú chvíľu, či testovanie bez objednania nemusí byť počas Fázy II ľahko dostupné 
 • odporúčanie obyvateľom používať antigénové testy s čo najväčšou citlivosťou, citlivosť testov sa môže byť pri infekcii variantom omikron ešte nižšia ako pri variante delta

  Prehľad parametrov testov (na delta variant), odporúčame vybrať z nich tie, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu a majú najlepšie parametre:  
  Scheiblauer H, et al.  Comparative sensitivity evaluation for 122 CE-marked rapid diagnostic tests for SARS-CoV-2 antigen, Germany, September 2020 to April 2021. Euro Surveill. 2021;26(44), 2100441, DOI: https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.44.2100441
  https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.44.2100441
 • Pri všetkej komunikácii je potrebné brať do úvahy, že väčšina populácie už nie je ochotná testovať sa kvôli druhým, už sa testujú len kvôli sebe. Odporúčame preto založiť komunikáciu na ochrane vlastného zdravia. 

Ďalšie odporúčania pri testovaní

Odporúčame vláde SR a Ministerstvu zdravotníctva SR:

 • Pripraviť použitie všetkých dostupných kapacít testovania už na konci Fázy I a počas Fázy II a na začiatku Fázy III
 • Vybavenie centrálnych príjmov nemocníc a triážnych centier testovacími kapacitami (rýchle PCR alebo LAMP, v krajnej situácii dostatočné množstvo rýchlych antigénových testov), testovať je potrebné všetkých pacientov na vstupe do nemocnice (vrátane prichádzajúcich na elektívne operácie a ostatných v bielej medicíne) čo najpresnejším testom, aby sa zabránilo v čo najväčšej miere nozokomiálnym infekciám
 • Na centrálnych príjmoch a v triážnych centrách odporúčame vykonávať aj diferenciálne PCR testy na možnú prítomnosť variantu omikron, rozlíšenie variantu delta vs. omikron rozhoduje o tom, či bude efektívne podanie monoklonálnych protilátok, ideálne je mať možnosť poslať vzorky urýchlene do laboratórii, ktoré sú schopné takýto test promptne vykonať 
 • Na COVID oddeleniach už následne nevyžadovať PCR testy pri prepúšťaní pacientov, vo Fáze II stačí antigénový test
 • Zabezpečiť dostatočné množstvo dostatoče citlivých antigénových samotestov pre zariadenia sociálnych služieb, väznice, a iné podobné zariadenia v správe štátu
 • Posúdiť prechod na stratégiu Test to Stay na základných a stredných školách
  Nariadenia, štát New York, USA
  https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/12/testtostay-memo_12-23-21.pdf
 • Zriadiť posilnenú asistenčnú telefonickú linku, na ktorú môžu telefonovať ľudia, ktorým sa nepodarí objednať na testovanie a majú symptómy ochorenia, táto telefónna linka by mohla mať aj online textovú verziu (Messenger, WhatsApp, príp. Podobná ľahko dostupná aplikácia), kde by sa dalo konzultovať prostredníctvom textových správ
 • Zabezpečiť vo Fáze II prechod veľkej časti testovania k Ag testom a prioritizovať už na konci Fázy I objednávanie na PCR pre určité skupiny (je potrebné nastaviť systém tak, aby prioritizáciu umožňoval), odporúčame prioritizovat nasledujúce skupiny:
  • ohrozené skupiny, ktoré sú prioritizované vyhláškou MZ SR na podanie liečív Paxlovid a Molnupiravir, aby sa stihlo včasné podanie liečiva, upozorňujeme tiež na to, že je potrebné túto prioritizáciu aktualizovať, ak sa zmení príslušná vyhláška o skupinách, ktorým sa podáva toto liečivo, podanie týchto liečiv aktuálne vyžaduje podľa vyhlášky pozitívny PCR resp. LAMP test, ale bolo by vhodné  zvážiť zmenu na pozitívny antigénový test s príznakmi ochorenia
  • testovanie vzoriek z nemocníc a iných zdravotníckych zariadení, či zariadení sociálnych služieb
  • túto prioritizáciu je potrebné dohodnúť aj so súkromnými laboratóriami, je možné, že pre tieto skupiny budú potrebné tisíce testov denne, a kapacita bude veľmi vyťažená, pri testoch pre tieto skupiny je však potrebné skrátiť čas od objednania na test po jeho výsledok do 96 hodín, podľa možností aj pod 72 hodín

   Vyhláška o Molnupiravire: https://www.health.gov.sk/?Molnupiravir
 • Nahradiť pre účely potvrdenia o prekonaní (pre režim OP) pozitívny test aj protilátkovým testom. Počas vrcholu vlny budú státisíce ľudí infikovaných, ale s ľahkým priebehom. Mnohí z týchto ľudí sa budú dožadovať testov len preto, aby v budúcnosti mohli využívať režim OP. Odporúčame 
  • vytvoriť dočasnú možnosť nahradiť PCR či LAMP test neskorším protilátkovým testom 
  • vopred obyvateľstvu komunikovať, že bude táto možnosť a teda pre nízko rizikové osoby s miernym priebehom nie je potrebné sa dožadovať testovania
  • usmerniť praktických lekárov, že v čase nedostatočnej kapacity testovania môžu potvrdiť PN aj iba na základe príznakov ochorenia
  • nastaviť včas pravidlá pre protilátkové testy, ktoré budú uznávané ako dôkaz prekonania v časovom vzťahu ku klinickým príznakom ochorenia a dôkazom infekcie SARS-CoV-2 priamymi detekčnými testami – laboratóriá by mali transparentne uvádzať špecifikáciu testu, hraničné hodnoty (ich rozsah pre daný typ testu, aby bolo možné určiť relatívnu hladinu protilátok), typy protilátok (teda voči akému vírusovému proteínu alebo jeho fragmentu sú zacielené, resp, aký vírusový proteín alebo jeho fragment sa v teste použil ako antigén)  je možné sa oprieť o dokument FDA (USA)
   https://www.fda.gov/media/141477/download
   alebo publikáciu
   De Santis GC, et al. , Suggested guidelines for convalescent plasma therapy for the treatment of COVID-19, Hematology, Transfusion and Cell Therapy, Volume 43, Issue 2, 2021,212-213, DOI: 10.1016/j.htct.2021.03.001.
   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531137921000389

   v ktorých sú ELISA testy porovnané vzhľadom na hladinu protilátok potrebnú na plazmovú terapiu
 • Vyriešiť vopred s NCZI prípadné zmeny v nastavení testovania, odporúčame využívať v záznamoch NCZI záznam o tom, kto indikoval test: 
  1. bez indikácie (napr. pre potrebu cestovania), 
  2. epidemiologická indikácia (ako kontakt pozitívneho), 
  3. diagnostická samoindikácia (po príznakoch ochorenia, a 
  4. diagnostické testy v nemocniciach, ambulanciach, triažnych centrách (alebo nim indikované testy).

Takéto členenie umožní lepšie identifikovať typ záťaže testovania a tiež lepšie vyhodnocovať epidemiologickú situáciu v čase nedostatku testovacích kapacít.

Príklad Česká republika (sekcia Denní přehled počtu provedených testů podle indikace):
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Odporúčania pre testovanie

 • Senzitivita antigénových testov je podobná (iba cca 2x nižšia) pre variant omikron ako pre variant delta, nie je potrebné obávať sa zásadného poklesu senzitivity

  Bekliz M, et al,  Analytical sensitivity of seven SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid tests for Omicron variant, preprint (21.12.2021)
  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.18.21268018v1
 • Zabezpečiť pre centrálne príjmy nemocníc, pohotovosti a triážne centrá dostatok respirátorov a dostatočné priestory v čakárňach, množstvo ľudí môže prichádzať s nedostatočnou ochranou horných dýchacích ciest, čo môže viesť k šíreniu infekcie v čakárňach, odporúčame taktiež v čase najväčšej záťaže zabezpečiť zdravotníka, ktorý bude priamo v čakárni inštruovať a manažovať pacientov, pre prípad nespokojnosti pri dlhom čakaní odporúčame aj posilnenie dozoru (policajt, vojak, SBS) v čakárňach
 • Navrhujeme monitorovať epidemickú situáciu počas omikron vlny (a najmä vo fáze II) opakovaným prieskumom obyvateľstva na reprezentatívnej vzorke Slovenska (podobne ako v prieskumoch verejnej mienky, vykonávanie prieskumu je potrebné jasne komunikovať verejnosti, aby boli odpovede čo najmenej štatisticky vychýlené). Len takýto prieskum v čase vrcholu vlny odhalí skutočnú epidemickú situáciu, frekvenciu možno nastaviť podľa pravidelných (týždňových) prieskumov vo Veľkej Británii:
  • Ochoreli ste v priebehu ostatných 7 dní na COVID-19?
  • Mali ste počas ostatných 7 dní pozitívny PCR test?
  • Mali ste počas ostatných 7 dní pozitívny antigénový test?
  • Boli ste počas ostatných 7 dní s osobou pozitívnou na infekciu vírusom SARS-CoV-2?
 • Na centrálnych príjmoch a pohotovostiach sa môže objavovať veľký počet detí, ich vyšší počet sa môže objaviť aj na COVID oddeleniach, vhodné je preto nastaviť procesy tak, aby boli schopní lekári príjmať a ošetrovať aj detských pacientov v potrebnom počte

  Spravodajský článok (Postoj, Slovensko)
  https://www.postoj.sk/96491/coskoro-sa-pravdepodobne-infikuje-velke-mnozstvo-deti-su-obavy-na-mieste
 • Posilniť distribúciu antigénových testov cez školy
 • Hľadať možnosti zlepšenia dostupnosti existujúcich dôveryhodných informácii o pandémii na Slovensku